ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

                            ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ 1998

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και συντομογραφικά
«ΕΤ.Α.ΜY Λ», με έδρα το Ρέθυμνο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί και οι δραστηριότητες του Σωματείου είναι:

1) Η διάσωση, ανάπλαση, αναπαλαίωση, προβολή, προστασία και αξιοποίηση του παραδοσιακού και διατηρητέου οικισμού Μύλων
Ρεθύμνης, ήτοι των ευρισκομένων σ’ αυτόν παραδοσιακών οικιών μετά των συστατικών μερών και παραρτημάτων αυτών, των παραδο
σιακών νερόμυλων, των εκκλησιών, των μονοπατιών, των σπηλαίων του φαραγγιού και ολόκληρης της χλωρίδας και πανίδας αυτού και γενικότερα ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του παραδοσιακού και διατηρητέου οικισμού των Μύλων Ρεθύμνης, συμπεριλαμβανομένου και του νέου οικισμού.

2) Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη, προβολή και προστασία ων παραδοσιακών ιστορικών μορφών μύλων.

3) Με τον όρο «Μύλοι» εννοούνταl οι ιστορικές – παραδοσιακές μορφές μύλων όχι μόνο του οικισμού Μύλων Ρεθύμνης αλλά και γενι
κότερα οι ευρισκόμενες εν γένει στον Κρητικό χώρο όπως κατατάσσονται ως προς την κινητήρια δύναμη (χειρόμυλοι, ζωόμυλοι, ανε
μόμυλοι, νερόμυλοι κ.λ.π), ως προς το παραγόμενο προϊόν (αλευρόμυλοι, ριζόμυλοι, μπαρουτόμυλοι κ.λ.π), ως προς τον μηχανισμό που κινούν (σύνθλιψης, αποφλοίωσης, πριονισμού, άλεσης κ.λ.π) , τα συγγενικά ενεργειακά συστήματα που έχουν μορφολογική ή λειτουργική σχέση με τους παραδοσιακούς μύλους, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν αναπόσπαστα μέλη του περιβάλλοντος χώρου τους.

4) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής Και ιδιαίτερα του υγρού στοιχείου της (ποτάμια, πηγές, λεκάνες απορροής), ώστε να διατηρείται η οικοισορροπία του.

5) Η δημιουργία αρχείου των Κρητικών Μύλων και των συγγενων παραδοσιακών συστημάτων με λειτουργία κέντρου τεκμηρίωσης των επί μερους στοιχείων τους (ιστορικών, εθνογεωγραφικών, ιδιοκτησιακών, μορφολολογικων, τεχνικών, οικονομικοκοινωνιολογικών, λαογραφικών κ.ο.κ).

6) Η εκπόνηση εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμματων για εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού για την
έρευνα και προστασία των ελληνικών μύλων και των συγγενών ενεργειακών συστημάτων παραδοσιακής τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο.

7) Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών, εξειδικευμένων τεχνικών και τεχνιτών, ιδιοκτητών, εργαζομένων και γενικά
αποδεδειγμένα εδνιαφερομένων ατόμων ή φορέων του Ελληνικού και Διεθνούς χώρου σε θέματα Μύλων και συγγενών συστημάτων.

8) Η ενημέρωση και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα έρευνας, τεκμηρίωσης, προστασίας Μύλων και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρο τους, συγγενών ενεργειακών συστημάτων ήπιων και ανανεώσιμων πηγων ενέργειας και γενικά συστημάτων και συνόλων που σχετίζονται με θέμα μύλων.

9) Η οργάνωση Ελληνικών και Διεθνών συναντήσεων,εκθέσεων προγραμμάτων παραγωγής και προβολής ταινιών και γενικά επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που προωθούν την γνώση και προστασία των Μύλων και συγγενών συστημάτων.

1Ο) Η έρευνα και τεκμηρίωση υλικών και τεχνικών, παραδοσιακών και σύγχρονων για την συντήρηση ή επανακατασκευή μύλων ή στοιχείων των μηχανισμών τους, σύμφωνα με τα σωζόμενα ιστορικά στοιχεία, τις παραδόσεις και τις σχετικές μελέτες.

11) Η δυνατότητα έκδοσης εντύπων σχετικών με το θέμα, καθώς και παρουσίασης ιδεών και σύγχρονων κατασκευών που σχετίζονται
με τους Μύλους και τα συγγενή συστήματα που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

12) Η σύνταξη, δημοσιοποίηση και προώθηση προτάσεων και μελετών για επαναλειτουργία, μουσειακή, περιοδικά εκθεσιακή, α
ρχειακή ή άλλη χρήση των παλαιών μύλων καθώς και την σύνδεση του περιβάλλοντος χώρου τους με προτάσεις θέσπισης σχετικών
πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης των στοιχείων που τους χαρακτήριζαν και
συνέβαλαν στην οικονομία των τόπων που λειτουργούσαν.

13) Η πληροφόρηση για τις συνθήκες προστασίας των μύλων και των συγγενών ενεργειακών παραδοσιακών συστημάτων σαν ιστορικά μνημεία ή σαν πηγές εξοικονόμησης ενέργειας στην σύγχρονη κοινωνία και η διατύπωση σχετικών προτάσεων βελτίωσης του ελληνικού νομικού πλαισίου προστασίας τους καθώς και εξεύρεσης πόρων για την διάσωση ή επαναλειτουργία τους.

14) Η συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο.Τ.Α νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.α για τη συνδρομή τους στους σκοπούς του Ινστιτούτου.

15) Η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου της’ Ιστορίας των Κρητικών Μύλων, με μόνιμα και περιοδικά εκθέματα ή σχετικές συλλο
γές, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες και γενικά εκδηλώσεις και προγράμματα που σκοπό θα έχουν την γνωριμία
του Ελληνικού και Διεθνούς ευρύτερου κοινού με τους ελληνικούς μύλους και τα συγγενικά ενεργειακά παραδοσιακα συστήματα στον ελληνικό χώρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Σωματείου χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:

1) Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο φορέα τοπικό, Kρατικο, διεθνεις,οργανισμούς ή σωματεία αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται
για θέμα ή ασχολούνται με παρεμφερείς σκοπούς.

2) Ενημερώνεται για τις μεθόδους και αποτελέσματα ερευνας, τεκμηρίωσης, προβολής, προστασίας ή επαναχρησιμοποίησης των μυλων και των συγγενών ενεργειακών συστημάτων σε διεθνή κλίμακα.

3) Οργανώνέι εξειδικευμένο κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης συνδεδεμένο με τα σχετικά διεθνή δίκτυα και ανάλογη βιβλιοθήκη.

4) Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης σι θέματα για την στελέχωση των ομάδων έρευνας και προστασίας των μύλων
στα σχετικά κατά περίmωση προγράμματα έρευνας ή επε

5) Παρουσιάζει και οργανώνει προγράμματα προβολης στο ευρητερο κοινό, των θεμάτων έρευνας και προστασίας των μύλων Και των
σχετικων ενεργειακών συστημάτων του ελληνικού χώρου.

6) Προωθεί την δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, σχετικών ταινιών και οπτκών θεαμάτων, την λειτουργία εκθέσεων προωθεί τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

7)Συστηνει ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την έρευνα και προστασία των μύλων και των ενεργειακών σχετικών συστημάτων στον
ελληνικό χώρο.

8) Εξασφαλίζει υποτροφίες, ανταλλαγές, συμμετοχές των ενδιαφερομένων σε σχετικά με το αντικείμενο του Σωματείου εκπαιδευτι
κά προγράμματα του Ευρωπαϊκού και γενικά του διεθνούς χώρου.

9) Προσκαλεί ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς και γενικά αρμόδιους που ασχολούνται με το αντικείμενο ή θέματα παρεμφερή του
Σωματείου απ’ ον ελληνικό ή διεθνή χώρο, για να εκθέσουν τις εμπειρίες τους και να ανταλ\άξουν απόψεις με τα μέλη του.

1Ο) Εγγράφεται και συνεργάζεται με τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την προστασία των μύλων, των συγγενών συστημάτων, την εξοίκονόμηση ενέργειας Κ.Ο.Κ κρατώντας πάντα την αυτονομία του.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι:
1) Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών.

2) Οι επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ, Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Κ.Ο.Κ.

3) Δωρεές, κληρονομίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

4) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος από τις εισπράξεις των κάθε είδους εκδηλώσεων, εκδόσεων, πωλήσεων κλπ., του Σωματείου ή την από
κτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιούνται πάντα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και μετά έγκριση της Γενικής Συνέλευ
σης των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, επίτιμα.
1) Ιδρυτικά ονομάζονται τα μέλη που υπέγραψαν το αρχικό καταστατικό του Σωματείου.

2) Τακτικά ονομάζονται τα μέλη ή φορείς που αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται ή εργάζονται στην έρευνα και προστασία των μύλων
και συγγενών ενεργειακών συστημάτων.

3) Επίσημα ονομάζονται τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σημαντική δράση ή προσφορά στην επίτευξη των σκοπών του Σωματεί
ου.
Ο τιτλoς των μελών επικυρώνεται στην Γενική συνέλευση, τα δε ονόματα με το υποβαλλόμενο απ’ τους ενδιαφερόμενους βιογραφικό
σημείωμα αναγράφονται στο Βιβλίο Μελών του Σωματείου.
Τα επίτιμα μέλη αναγράφονται στο ειδικό Τμήμα του Βιβλίου Μελών με στοιχεία της δράσης ή της προσφοράς τους στο Σωματείο.

4) Στους ιδιοκτήτες των μύλων δίνεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, άτομα ή φορείς, συμμετέχουν στις Γενικές ΣυνελεύσεJς, ψηφίζουν για θέματα που τίθενται υπό
ψιν των μελών και έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Συμμετέχουν στα όργανα και τις δραστηριότητες του Σωματείου.
Η εκπροσώπηση των φορέων γίνεται με ένα μέλος, σύμφωνα με έγγραφη δήλωση του φορέα που εκπροσωπεί. Επίσης αναγράφεται και ο αναπληρωτής του.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου εκλογής ή εκπροσώπησης στα όργανα του Σωματείου εκτός αν αποφασίσει σχετικά η Γε
νική Συνέλευση όπου έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται.

3) Όλα τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργά
νων του Σωματείου, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του, να τηρούν τις αποφάσεις των Γενι
κών Συνελεύσεων και να καταβάλουν την συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που
συνοδεύεται απαραίτητα από βιογραφικό σημείωμα με τις εργασίες του. Σε περίπτωση απόρριψης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα
προσφυγής στην Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.

2) Η ιδιότητα του επιτιμου μέλους απονέμεται από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέ
λος μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για απονομή τίτλου επίτιμου μέλους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔJΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Η διαγραφή μέλους γίνεται από την Γενική Συνέλευση μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Λόγοι διαγραφής θεωρoύvται η αίτηση του ενδιαφερόμενου για διαγραφή, η αποδεδειγμένη ανάρμοστη προς τα όργανα ή τους σκοπούς του Σωματείου συμπεριφορά.

2) Επανεγγραφή μέλους γίνεται μετά αίτηση του προς το Διοικητικο Συμβούλιο και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.).
Κάθε όργανο του Σωματείου αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του και κρατά πρακτικά των συνεδριάσεών του.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατασταTlκού ή σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Σωματείου και τον προϋπολογισμό
του, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό των εργασιών του ι την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Ε
πιτροπής και τον Ισολογισμό, να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
να τροποποιεί τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου και να αποφασίζει για την διάλυσή του.

3) Η Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έκτακτα δε με απόφαση του
Διοικηηκού Συμβουλίου ή με αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών, αναφέροντας τους λόγους που ζητείται η σύγκλιση.

4) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου , απο
στέλλεται στα μέλη 20 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της και αναφέρει την ακριβή ημερομηνία, χρόνο και τόπο καθώς και τα θέ
ματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδlκασfα εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

5) Μέλη του Σωματείου μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, εφ’ όσον απευθύνουν στον Πρόε
δρο την έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης τους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του .Σωματείου μπορεί να εκπροσωπήσει έως και δύο απόντα μέλη που έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως τα παρόντα.

6) Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.

7) Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται: α) για τις εκλογές οργάνων του Σωματείου, β) για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατι
κού, γ) για την διάλυση του Σωματείου, δ) για την παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
ε) για την προσωρινή ή οριστική αποβολή μελών του Σωματείου, εφ’ όσον έχει προηγηθεί κλήση των ενδιαφερόμενων και έχει ήδη
αποδοθεί σε αυτόν ή σε αυτούς αιτιολογημένη πρόταση των λόγων αποβολής τους.

8) Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέ
λευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

9) Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα ή εκπροσωπούμενα μέλη είναι το 1/2 + 1 του αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου. Σε πε
ρίmωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα την επόμενη εβδομάδα, με τα ίδια θέματα και θεωρείται νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

1Ο) Ενστάσεις υποβάλλονται κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

11) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα, όσο και τα απόντα μέλη του Σωματείου,
τα δε πρακτικά που γράφουν ό,τι συζητήθηκε και αποφασίστηκε, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται από το Προεδ
ρείο. Αντίγραφα τους σε μέλη του Σωματείου εκδίδονται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματεία του Διοικητικού Συμβου
λίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 ) Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτίμησης σε
ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεmομέρειες ρυθμίζει το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του: Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση, εποπτεύει την ψηφο
φορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρησης του Σωματείου, η δε ευθύνη των μελών εί
ναι συλλογική.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά τον μήνα, ορισμένη μέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκρι
μένο θέμα ημερήσιας διάταξης μετά σχετική πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ΔlοικηTlκού Συμβουλίου ή του 1/3 του αρι
θμού των μελών του Σωματείου.

4) Αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων και με απαρτία αν τρία μέλη του είναι παρόντα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση στο Διοικητι
κό Συμβούλιο του Σωματείου.

2) Τα ονόματα των υποψηφίων κατατάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο
και αναρτώνται στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτί
ων, φακέλων κλπ για την ψηφοφορία.

3) Κάθε ψηφοφόρος επιλέγει και σημειώνει με σταυρό μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρείς (3) για
την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε ψήφους σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις (3)
σαν αναπληρωματικοί. Όμοια και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι δύο (2) αναπληρωματικοί.

4) Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή
κωλύεται να . ασκήσει τα καθήκοντά του πέραν των τριών μηνών, τότε αντικαθίσταται απ’ τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

5) Το Διοικητικό. Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση την κατάρτιση ή αναμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού
της λειτουργίας του Σωματείου.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο οργανώνει το πρόγραμμα της επιστημονικής εργασίας του Σωματειου ορίζοντας Ομάδες Εργασίας, Επιτρο
πές και σχετικά τμήματα για την προώ.θηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ μέρες απ’ την εκλογή του και μέριμνα του πρώτου σε αριθμό ψήφων , συγκροτείται σε σώμα
και εκλέ μεταξύ ίων εκλεγμένων μελών ίον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματεα τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 14

1 )Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση ανακήρυξη επιτιμων μελών.

2) Το Διοικητικό Συμβο·ύλιο μπορεί να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατι
κό για την ανάλογ ρύθμισή του με την επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε μέλη του Σωματείου μη, την εκτέλεση εργασιών για τους σκοπούς του Σωματείου.
Η ανάθεση καθηκόντων σε μη μέλη απαιτεί την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίση καθορίζει τις ομάδες εργασιας ή επιτρο
πές, υπεύθυνες για καθορισμένες τομεί του Σωματείου και συντονίζει την δράση τους.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την εγγραφή του Σωματείου σε Ελληνικά ή Διεθνή Σωματεία ή Οργα
νισμούς με παρεμφερείς σκοπούς, διατηρώντας την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του.

5) Επίσης εισηγείται στην Γενική Συνέλευση προτάσεις που αφορούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Ο πρόεδρος του Σωματείου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, υπογράφει
με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείου και με τον Ταμία τα εντάλματα Avτιπρόεδρoς βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίmωση κωλύματος. Αναλαμβάνει υπεύθυνα ειδικούς τομείς του Σωματείου.

3) Ο Γενικός Γραμματέας συvτάσσεl τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και φυλάει τα αρχεία, το μητρώο μελών και την σφραγίδα.

4) Ο Ταμίας του Σωματείου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο μαζί με τον
Πρόεδρο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχείρισης και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό. Καταθέτει κάθε ποσό που εισπράπει σε τραπε
ζικούς λογαριασμούς και τηρεί αρχείο των παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων κάθε οικονομικής συναλλαγής του σωματείου,

5) Μετά σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν ο ταμίας να τηρεί σε μετρητά χρήματα, εφ’όσον συντρέχουν
ανάγκες, για τρέχουσες πληρωμές. Για κάθε κίνηση λογαριασμού ή ανάληψη χρημάτων απαιτείται πάντοτε η υπογραφή των εντολών
ή επιταγών από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους στο όνομα του Ταμία ή του αναπληρωτή του.

6) Το Σωματείο μπορεί να αποκτά ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών του, μετά την
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Ο Ταμίας οφείλει να ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

7) Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται ο μηνιαίος απολογισμός που έχει συντάξει ο Ταμίας με
ευθύνη του για παραλήψεις ή ζημιά στα οικονομικά του σωματείου και προγραμματίζονται οι πληρωμές και γενικά έξοδα του επόμε
νου μήνα.

8) Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει και βοηθά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κι ανάλογα με τα ζητήματα που προ
κύπτουν, τον Γενικό Γραμματέα. Είναι υπεύθυνος για ειδικές ανάγκες και θέματα του σωματείου που του ανατίθενται.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠPOYΠOΛOΓΙΣMOY

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού αν εκτάκτως προκύψουν νέα έσοδα ή ανάγκες του Σωματείο γνωστoπoιώντας τις αλλαγές και τις προτάσεις του εγγράφως στα μέλη του Σωματείου εγκαίρως.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Καθήκοντα της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος τη οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Η Εξελεγκτική Ε
πιτροπή υποβάλλει ση Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση του ισολογισμού.

2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και τη διαχείριση γενικά των πόρων και εξόδων του σωματείου, κάθε χρό
νο τουλάχιστον και οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο, ειδοποιώντας τον Ταμία μια εβδομάδα νωρίτερα. Τα πορίσματα κάθε ετήσιας
έκθεσης υποβάλλοντα πάντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως. Κατ’
εξαίρεση η πρώτη θητεία είναι τριετής.

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 15η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Οκτωβρίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μην μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του με αναπληρωματικά μέλη, η Εξελεγκτική Επιτροπή και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε προσωρινό
Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, τα οποία να είναι πε
ρισσότερα των απόντων και μη εκπροσωπουμένων.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1)Το Σωματείο διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με παρουσία 1/2 + 1 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειο
ψηφία των 3/4 αυτών.
2) Υποχρεωτική διάλυση γίνεται αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
3) Οι αιτήσεις για διάλυση για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζεται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.
4) Εφόσον διαλυθεί το Σωματείο ακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας του η οποία όπως και οι οφειλές του μεταβιβάζονται σε σχε
τικό οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Το Σωματείο διαθέτει κυκλική σφραγίδα που γράφει στην περιφέρειά της ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – 1998 και στο κέν
τρο απεικονίζεται σκαρίφημα πρόσοψης νερόμυλου.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβόυλίου που επικυ
ρώνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2) Οτι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 24

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρον και σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από
τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη, όπου την ίδια μέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο,το οποιο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθηκες των διαταξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κα
τά την έγκριση του.
Το προσωρινό Διοικπτικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει τον πρώτο Οκτώβριο από την έγκριση του παρόντος από το αρμό
διο Δικαστήριο, χρόνος που υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να συντάξει σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου.

Έγινε στο Ρέθυμνο στις 15 lουλίου 1998.